کليه کتب زير از انتشارات کهکشان و برای اولين بار با کيفيت Print ارائه می گردند. اين کتب از روش های زير قابل تهيه می باشند :
  • سفارش Online
  • خريد الکترونيکی
  • سفارش از طريق تلفن
  • مراجعه حضوری به محل موسسه کهکشان نور
اين کتب برای عموم قابل خريداری بوده و برای شهرستان ها نيز با پست ارسال می گردد.


MCSA: Implementing an Advanced Server Infrastructure-MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
MCSA: configuring windows 10
قیمت: 00 ریال
خرید
MCSA Windows 10 Study Guide Exam 70-698
قیمت: 00 ریال
خرید
Windows 8 Administration (Pocket Consultant)
قیمت: 00 ریال
خرید
Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
Administering Windows Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
Configuring Windows Server Virtualization MCTS 70-652 MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
MCTS: Active Directory, Configuring- Second Editon -MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Introducing Microsoft SQL Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
MCTS: Configuring Windows Server Virtualization -MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
قیمت: 00 ریال
خرید
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
قیمت: 00 ریال
خرید


CompTIA Network N10-006 Cert Guide
قیمت: 00 ریال
خرید
CompTIA Security+ SY0-201 Sybex
قیمت: 00 ریال
خرید


CCNA Routing And Switching Study Guide
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP Security SECURE Official Cert Guide_642-637_Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP TSHOOT 642-832 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNA ICND2 640-816 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNA Security 640-553 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH )-Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCENT CCNA ICND1 640-822 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP Security IPS Official Cert Guide 642-627 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP Security VPN Official Cert Guide 642-647 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

Computer Forensics Investigating Data & Image Files
قیمت: 00 ریال
خرید
CEH Official Certified Ethical Hacker 312-50 Sybex
قیمت: 00 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

Sybex-CISSP
قیمت: 00 ریال
خرید
CISSP for Dummies
قیمت: 00 ریال
خرید
CISSP
قیمت: 00 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

Virtualization for Dummies
قیمت: 00 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

Head First Servlet and JSP
قیمت: 00 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2018 Kahkeshan. All rights reserved