کليه کتب زير از انتشارات کهکشان و برای اولين بار با کيفيت Print ارائه می گردند. اين کتب از روش های زير قابل تهيه می باشند :
  • سفارش Online
  • خريد الکترونيکی
  • سفارش از طريق تلفن
  • مراجعه حضوری به محل موسسه کهکشان نور
اين کتب برای عموم قابل خريداری بوده و برای شهرستان ها نيز با پست ارسال می گردد.


The CSS Anthology 101 Essential Tips, Tricks & Hacks SitePoint
قیمت: 00 ریال
خرید
MCSE: Internet Security & Acceleration Server 2004, Configuring (ISA) -MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
MCITP: Windows Server 2008, Enterprise Administrator MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
MCTS: MS-SQL Server 2008, Data Base Development (Design & Implementation) MSPress
قیمت: 370,000 ریال
خرید
Microsoft Forefront Security Administration Guide -Syngress
قیمت: 00 ریال
خرید
Microsoft System Center: Building a Virtualized Network Solution
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
MCTS: Windows 7 configuring MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Designing and Implementing an Enterprise Server Infrastructure
قیمت: 00 ریال
خرید
Introducing Windows8
قیمت: 00 ریال
خرید
Microsoft SQL Server 2008-Business Intelligence Development and Maintenance MCTS 70-448 Microsoft Press
قیمت: 00 ریال
خرید
Mastering VMware vSphere 4
قیمت: 00 ریال
خرید
Microsoft Lync Server 2010 UNLEASHED
قیمت: 00 ریال
خرید
Maximizing Your Sales with Microsoft Dynamics CRM 4.0 Course Technology
قیمت: 00 ریال
خرید
Windows 8 Administration (Pocket Consultant)
قیمت: 00 ریال
خرید
Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
MCITP: Windows Server 2008 Server Administrator -MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Windows Server 2012 R2 Inside Out
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Deploying Windows 10
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
MCTS: Windows Server 2008 Application Second Editon MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Administering Windows Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
Implementing Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
Windows Application Development With Microsoft .NET Framework 4 MCTS 70-511 MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Training-Installing and Configuring Windows Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
security strategy
قیمت: 320,000 ریال
خرید
Configuring Windows Server Virtualization MCTS 70-652 MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Mastering Windows Server 2012 R2
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance (Admin) MSPress
قیمت: 480,000 ریال
خرید
MCTS: Active Directory, Configuring- Second Editon -MSPress
قیمت: 750,000 ریال
خرید
Microsoft Exchange Server 2007 (Administrator’s Pocket Consultant) MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Introducing Microsoft SQL Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
Share Point 2010 Building Business Solutions with Share Point
قیمت: 00 ریال
خرید
MCTS: MS.NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development MSPress
قیمت: 460,000 ریال
خرید
Accessing Data With Microsoft-.NET Framework 4 MCTS 70-516 MSPress
قیمت: 500,000 ریال
خرید
Programming Microsoft ASP.NET 3.5 -MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
MCTS: Configuring Windows Server Virtualization -MSPress
قیمت: 500,000 ریال
خرید
IT Security Metrics
قیمت: 370,000 ریال
خرید
Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 MCTS 70-515 MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
قیمت: 470,000 ریال
خرید
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
قیمت: 00 ریال
خرید


+CompTIA Linux
قیمت: 460,000 ریال
خرید
Network+ Deluxe Study Guide N10-004 Sybex
قیمت: 650,000 ریال
خرید
CompTIA Network N10-006 Cert Guide
قیمت: 00 ریال
خرید
CompTIA Security+ SY0-201 Sybex
قیمت: 500,000 ریال
خرید
CompTIA Network+ All-In-One Exam Guide
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید


CCNA Voice 640-460 Cisco Press
قیمت: 440,000 ریال
خرید
CCNP Security SECURE Official Cert Guide_642-637_Cisco Press
قیمت: 540,000 ریال
خرید
CCNP TSHOOT 642-832 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNA ICND2 640-816 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNA Security 640-553 Cisco Press
قیمت: 500,000 ریال
خرید
CCNP: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH )-Cisco Press
قیمت: 390,000 ریال
خرید
CCNP Security FIREWALL Official Cert Guide 642-617 Cisco Press
قیمت: 560,000 ریال
خرید
CCNA Security Official Cert Guide
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
CCENT CCNA ICND1 640-822 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP BCMSN Official Exam Certification Guide 642-812 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCIE Routing and Switching VOL1 & VOL2 Cisco Press
قیمت: 750,000 ریال
خرید
CCNP: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)-Cisco Press
قیمت: 670,000 ریال
خرید
CCNA Wireless Official Exam Certification Guide 640-721 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP BSCI Official Exam Certification Guide 642-901 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP Security IPS Official Cert Guide 642-627 Cisco Press
قیمت: 540,000 ریال
خرید
CCNP Security VPN Official Cert Guide 642-647 Cisco Press
قیمت: 610,000 ریال
خرید


HCDP:Building Carrier Routing Network
قیمت: 00 ریال
خرید
HCDA Pack -3 Books
قیمت: 00 ریال
خرید
HCDP:Building Carrier Access Network
قیمت: 00 ریال
خرید


LPIC-1:Linux Professional Institute Certification Study Guide
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید


Computer Forensics Evidence Collection & Preservation
قیمت: 00 ریال
خرید
CEH: Certified Ethical Hacker Version 8 Study Guide
قیمت: 540,000 ریال
جزئیات
خرید
Computer Forensics Investigating Wireless Networks and Devices
قیمت: 00 ریال
خرید
Computer Forensics Investigating Data & Image Files
قیمت: 00 ریال
خرید
Ethical Hacking and Countermeasures Secure Network Infrastructures
قیمت: 290,000 ریال
خرید
Computer Forensics Investigating Network Intrusions & Cyber Crime
قیمت: 00 ریال
خرید
Ethical Hacking and Countermeasures Attack Phases
قیمت: 390,000 ریال
خرید
Ethical Hacking and Countermeasures Web Applications & Data Servers
قیمت: 300,000 ریال
خرید
Ethical Hacking and Countermeasures Threats & Defense Mechanisms
قیمت: 360,000 ریال
خرید
CEH Official Certified Ethical Hacker 312-50 Sybex
قیمت: 540,000 ریال
خرید
Ethical Hacking and Countermeasures Linux, Macintosh & Mobile Systems
قیمت: 280,000 ریال
خرید


CISA
قیمت: 710,000 ریال
خرید


CISSP for Dummies
قیمت: 320,000 ریال
خرید
CISSP
قیمت: 540,000 ریال
خرید


ISO/IEC 20000 Certification
قیمت: 210,000 ریال
خرید


OCA Oracle Database 11g Administration 1 Exam Guide 1z0-052 Oracle Press
قیمت: 00 ریال
خرید
OCA Oracle Database 11g SQL Fundamentals 1 Exam Guide 1z0-051 Oracle Press
قیمت: 00 ریال
خرید


Virtualization for Dummies
قیمت: 800,000 ریال
خرید


CWNA: Certified Wireless Network Administrator-McGraw-Hill
قیمت: 580,000 ریال
خرید


Business Continuity Management
قیمت: 210,000 ریال
جزئیات
خرید
Security and Privacy in Internet of Things (IoTs)
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Cyber Threat! How to Manage the Growing Risk of Cyber Attacks
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Conversational Cloud Migration
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Cyber Power: Crime, Conflict and Security in Cyberspace
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Thinking in Java
قیمت: 00 ریال
خرید
MacBook For Dummies
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
GNS3 Network Simulation Guide
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Spring in Action
قیمت: 00 ریال
خرید
Maven in Action
قیمت: 00 ریال
خرید
Packet Tracer Network Simulator
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Java 8 in Action: Lambdas, streams, and functional-style programming
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Head First Servlet and JSP
قیمت: 00 ریال
خرید
Hibernate in Action
قیمت: 00 ریال
خرید
Incident Response & Computer Forensics
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Assessing information security
قیمت: 370,000 ریال
جزئیات
خرید
Network Security
قیمت: 310,000 ریال
جزئیات
خرید
Angular JS in Action
قیمت: 00 ریال
خرید
Conversational SharePoint 2016
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Practical Windows Forensics
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
How Linux Works: What Every Superuser Should Know
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Hacking Exposed Mobile: Security Secrets & Solutions
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Black Hat Python
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Head First Java
قیمت: 00 ریال
خرید
Conversational Exchange
قیمت: 00 ریال
جزئیات
خرید
Java 8 in Action
قیمت: 00 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2017 Kahkeshan. All rights reserved