کليه کتب زير از انتشارات کهکشان و برای اولين بار با کيفيت Print ارائه می گردند. اين کتب از روش های زير قابل تهيه می باشند :
  • سفارش Online
  • خريد الکترونيکی
  • سفارش از طريق تلفن
  • مراجعه حضوری به محل موسسه کهکشان نور
اين کتب برای عموم قابل خريداری بوده و برای شهرستان ها نيز با پست ارسال می گردد.


MCSA: Implementing an Advanced Server Infrastructure-MSPress
قیمت: 460,000 ریال
خرید
MCSA: configuring windows 10
قیمت: 750,000 ریال
خرید
MCSA Windows 10 Study Guide Exam 70-698
قیمت: 750,000 ریال
خرید
Windows 8 Administration (Pocket Consultant)
قیمت: 485,000 ریال
خرید
Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
قیمت: 335,000 ریال
خرید
Administering Windows Server 2012
قیمت: 485,000 ریال
خرید
Configuring Windows Server Virtualization MCTS 70-652 MSPress
قیمت: 575,000 ریال
خرید
MCTS: Active Directory, Configuring- Second Editon -MSPress
قیمت: 865,000 ریال
خرید
Introducing Microsoft SQL Server 2012
قیمت: 550,000 ریال
خرید
MCTS: Configuring Windows Server Virtualization -MSPress
قیمت: 685,000 ریال
خرید
Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
قیمت: 540,000 ریال
خرید
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
قیمت: 550,000 ریال
خرید


CompTIA Network N10-006 Cert Guide
قیمت: 750,000 ریال
خرید
CompTIA Security+ SY0-201 Sybex
قیمت: 650,000 ریال
خرید


CCNA Routing And Switching Study Guide
قیمت: 850,000 ریال
خرید
CCNP Security SECURE Official Cert Guide_642-637_Cisco Press
قیمت: 620,000 ریال
خرید
CCNP TSHOOT 642-832 Cisco Press
قیمت: 550,000 ریال
خرید
CCNA ICND2 640-816 Cisco Press
قیمت: 485,000 ریال
خرید
CCNA Security 640-553 Cisco Press
قیمت: 575,000 ریال
خرید
CCNP: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH )-Cisco Press
قیمت: 450,000 ریال
خرید
CCENT CCNA ICND1 640-822 Cisco Press
قیمت: 555,000 ریال
خرید
CCNP Security IPS Official Cert Guide 642-627 Cisco Press
قیمت: 620,000 ریال
خرید
CCNP Security VPN Official Cert Guide 642-647 Cisco Press
قیمت: 700,000 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

Computer Forensics Investigating Data & Image Files
قیمت: 485,000 ریال
خرید
CEH Official Certified Ethical Hacker 312-50 Sybex
قیمت: 550,000 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

Sybex-CISSP
قیمت: 650,000 ریال
خرید
CISSP for Dummies
قیمت: 370,000 ریال
خرید
CISSP
قیمت: 620,000 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

Virtualization for Dummies
قیمت: 650,000 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

Head First Servlet and JSP
قیمت: 00 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2018 Kahkeshan. All rights reserved