• نام دوره : PHP PACK
  • شهريه : 16,500,000 ریال
  • تعداد ساعت : 110
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

مهمترین جهش برنامه نویسی در سالهای اخیر، بی شک برنامه نویسی تحت محیط وب میباشد.

در دنیای امروز هر کسی از برنامه های کاربردی تحت وب استفاده می کند. به دلیل سادگی توزیع و انتشار آنها ، روز به روز به تعداد این برنامه ها اضافه می شوددر ضمن باگذراندن این دوره دانشجویان آشنایی خوبی با زبان برنامه نویسی PHP پیدا خواهند کرد .

از آنجا که دوره های مربوط به یک مدرک دارای ارتباط بسیار نزدیک و هم پوشانی های فراوانیست و ایده آل ترین حالت ، گذراندن این دوره ها به صورت متناوب و بدون وقفه می باشد ، کهکشان این دوره ها را در قالب پک ارائه نموده و به صورت تک دوره این دوره ها را برگزار نمی نماید .

طبق تجربه چندین ساله کهکشان در برگزاری دوره ها به صورت پک ، مزایای این گونه پک ها به شرح ذیل میباشد:

  1. به دلیل برگزاری دوره ها به صورت پیوسته ، وقفه ای بین تشکیل دوره ها ایجاد نگردیده و از اتلاف وقت متقاضی و انتظار برای تشکیل دوره بعدی جلوگیری می گردد .
  2. مطالبی که تکراری بوده و هم پوشانی دارند یکبار به طور کامل ارائه گردیده و از اتلاف وقت بر روی موارد تکراری و یا بیان نیمه کاره مطالب تا تکمیل آن در دوره بعدی جلوگیری می گردد .
  3. افراد کلاس از ابتدا تا پایان دوره یکسان بوده ، با دانش هماهنگ پیش رفته و ورود افراد جدید با دانش متفاوت که موجب اتلاف وقت می گردد باعث اختلال در کار مدرس نمی گردد .
  4. ​​با توجه به اینکه مدرس امکان برنامه ریزی برای کل ساعات را دارا می باشد ، امکان انجام سناریوهای عملی و کامل با دانش مناسب در دوره وجود خواهد داشت .
  5. حداکثر دانش در حداقل زمان به متقاضی منتقل شده و با توجه به پیوسته بودن دوره ها ، دانش پژوهان دانش یک متخصص کامل را کسب نموده و انگیزه لازم را برای کار و آزمون به دست می آورند .
شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا

کسب دانش فنی لازم جهت طراحی و ساخت وب سایت با استفاده از زبان PHP و چارچوب Laravel

کسب این مدرک نشان دهنده تائید صلاحیت فنی شما در استفاده از این تکنولوژی است

کسب موقعیت شغلی و استخدامی بهتر

توانایی ورود به دنیای برنامه نویسی پروژه های متن باز

شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین

تمامی افرادی که قصد دارند به صورت حرفه ای وارد دنیای برنامه نویسی شوند.

علاقه مندان به برنامه نویسی تحت وب بر اساس زبان PHP

کلیه افراد علاقه مند به طراحی سایت

مهندسین و کارشناسان نرم افزار و فناوری اطلاعات

علاقه مندان به استفاده از پروژه های تحت وب متن باز

شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز
ندارد
شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

SECTION I: 30 Hours
HTML
   Introduction to HTML
   HTML Tags
   Creating Forms
   Creating tables
   Managing home page

CSS
   Introduction to CSS
   Three ways to use CSS
   CSS Properties
   Designing website
   Working with Templates

Java Script
   Introduction to Javascript
   Three ways to use Javascript
   Working with events
   Client-side Validation

JQuery
   Introduction to JQuery
   Validation using JQuery
   JQuery Forms
   JQuery Examples

AJAX
   Introduction to AJAX
   PHP with AJAX
   Working with database

SECTION II: 40 Hours

Introduction to PHP
   Evaluation of Php
   Basic Syntax
   Defining variable and constant
   Php Data type
   Operator and Expression

Decisions and loop
   Making Decisions
   Doing Repetitive task with looping
   Mixing Decisions and looping with Html

String
   Creating and accessing String
   Searching & Replacing String
   Formatting String
   String Related Library function

Function
   What is a function
   Define a function
   Call by value and Call by reference

Array
   Anatomy of an Array
   Creating index based and Associative array
   Accessing array Element
   Looping with Index based array
   Looping with associative array using each() and foreach()
   Some useful Library function

Handling Html Form With Php
   Capturing Form Data
   Dealing with Multi-value filed
   Generating File uploaded form
   Redirecting a form after submission

Working with file and Directories
   Understanding file& directory
   Opening and closing a file
   Coping ,renaming and deleting a file
   Working with directories
   Building a text editor
   File Uploading & Downloading

State management
   Using query string(URL rewriting)
   Using Hidden field
   Using cookies
   Using session

String matching with regular expression
   What is regular expression
   Pattern matching in Php
   Replacing text
   Splitting a string with a Regular Expression

Introduction to OOP
   Introduction
   Objects
   Declaring a class
   The new keyword and constructor
   Destructor
   Access method and properties using $this variable
   Public ,private, protected properties and methods
   Static properties and method
   Class constant
   Inheritance & code reusability
   Polymorphism
   Parent:: & self:: keyword
   Instanceof operator
   Abstract method and class
   Interface
   Final

Exception Handling
   Understanding Exception and error
   Try, catch, throw

Database Connectivity with MySql
   Introduction to RDBMS
   Connection with MySql Database
   Performing basic database operation(DML) (Insert, Delete, Update, Select)
   Setting query parameter
   Executing query
   Join (Cross joins, Inner joins, Outer Joins, Self joins.)
   Creating Structures and Objects using DDL

SECTION III: 40 Hours
   Introduction to PHP Framework
   Introduction to Laravel
   Laravel Installation
   Routing in Laravel
   MVC in Laravel
   Caching in Laravel
   Event subscribers in Laravel
   Package Development
   Templates
   Creating an Application
   Testing in Laravel
   Database Configuration
   Helpers in Laravel
   Laravel Pagination
   Laravel Security
   Authentication Facade
   Validation in Laravel
   Eloquent ORM
   Artisan Command Line Interface
   Deploy Application using Laravel

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
سرکار خانم آریا و موسسه کهکشان حمایت شما از برگزاری اولین جلسه MAG، نمادی است از درک ضرورتهای فعالیتهای حرفه ای و اجتماعی. ما نمادهای زیادی از این درک را در شما مشاهده کرده ایم. امیدوارم چراغ فعالیتهای حرفه ای-اجتماعی تان همواره روشن باشد و تلاشتان مستدام.
آزاده داننده
رئیس نظام صنفی رایانه ای تهران- اولین جلسه رسمی Persian IGF به میزبانی
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق