براي پر كردن شكاف وضعيت فعلي با وضعيت مطلوب آموزشی راههاي متعددي وجود دارد كه بايد با تجزيه و تحليل امكانات و محدوديتها بهترين گزينه را انتخاب نمود. براي تدوين استراتژي توسعه آموزشی يك صنعت بر اساس مأموريت اصلي آن ،باید بررسي هايي را در محيط داخل صنعت و نيز محيط پيرامون و اثر گذار بر اين مجموعه مورد مطالعه قرار داد. سپس به تجزيه وتحليل نقاط قوت و ضعف آموزشی مجموعه و نيز تهديدات و فرصتهاي ناشي از عوامل محيط خارجي پرداخت. اين اقدامات ، امكانات و محدوديتها ما را براي توسعه ورسيدن به مقصد راهنمایی مينمايد. سپس با توجه به مقدورات و محدوديتهاي مشخص شده از تجزيه و تحليل فوق مي توان اهداف استراتژيك آموزشی را مشخص نموده و راهكارهاي نيل به آن اهداف يعني استراتژيهاي مربوطه را جستجو نمود. پس از آن با ارزيابي گزينه ها ي استراتژيك ، استراتژي مناسب (استراتژي بهينه)را براي نيل به اهداف توسعه انتخاب نمود.
عوامل ضروری ساز توسعه آموزشی نظام مند و استراتژیک:

کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق