كانون ارزيابی روشی براي ارزيابی كانديداها با استفاده از فنون استاندارد و تحت شرايطی كنترل شده است. اين فنون ، باعث می شوند تا فرايند انتخاب واقعی تر شوند. كانون ارزيابی، رويکرد ارزيابی جامعی است كه به كانديداها فرصت می دهد تا مهارت هاي خود را در شرايط متفاوت به نمايش بگذارند. البته هدف اصلی آن ، ارزيابی مهارت ها و توانايی هاي مديريتی است . گسترده ترين استفاده از كانون ارزيابی ، انتخاب مديران و سرپرستان است. در اين كانون ، كانديداها در شرايطی مشابه كه در شغل با آن مواجه می شوند ، قرار می گيرند و به اين ترتيب ارزيابی واقعی تري از مهارت هاي مديريتی افراد حاصل می شود . در كانون ارزيابی ، كانديداها طی تمرينات فردي و گروهی ، مصاحبه ها و شبيه سازي هاي مختلف ، ميزان توانايی و مهارت خود را براي تصدي پست هاي مديريتی و سرپرستی ، به معرض نمايش می گذارند.

ابزار های مورد استفاده در کانون ارزیابی:
  • شبیه سازی ها
  • اين ابزار ، به معناي همانندسازي از تجربه زندگی واقعی است. شبيه سازي می تواند به صورت بحثی گروهی در خصوص مشکلی واقعی باشد ، رفتاري باشد كه فرد در پاسخ به محركی خاص در قالب يک نقش ايفا می كند ، سخنرانی كاري يا تمرين كارتابل براي نمايش نحوه تصميم گيري كانديدا در خصوص فعاليت هاي كاري و يا نوعی مورد كاوي باشد كه طی آن، كانديدا به حل مشکلات كاري می پردازد . تمرين كارتابل ، يکی از شاخص ترين تمرين هايی است كه در فرايند كانون ارزيابی مورد استفاده قرار می گيرد. در اين تمرين ، مجموعه اي از وظايف مديريت در كارتابل كانديدا قرار داده می شود و از وي خواسته می شود، در خصوص رسيدگی به اين مجموعه ، با در نظر گرفتن اهميت و اولويت اقدام كند. اين مجموعه می تواند شامل يادداشت ها، نامه ها ، گزارش ها ، كنفرانس ها ، تماس هاي تلفنی ، برنامه هاي كاري و... با اولويت هاي مختلف باشد. در اين تمرين ، كانديدا بايد هر كاري كه انجام می دهد ، يادداشت كند. به اين ترتيب او وادار می شود تا به بهترين نحو ممکن عمل كرده و رويکردها و راهکارهاي خود را در خصوص حل مسئله ، تفويض اختيار و مهارت هاي ارتباطی و مکاتباتی ، به نمايش بگذارد .
  • آزمون ها
  • آزمون ، به كار يا مجموعه اي از كارها براي جمع آوري نظامند مشاهدات اطلاق می شود كه نمايانگر ديدگاه يا ويژگی هاي علمی ، تحصيلی و روان شناختی است. در آزمون ، غالباً كانديدا بايد به مواردي پاسخ دهد كه ارزياب به وسيله آن ها بتواند به نکاتی درباره موضوعی كه بايد سنجيده شود ، پی ببرد.
  • مصاحبه ها
  • بخش اصلی كانون ارزيابی را جلسات مصاحبه تشکيل می دهد. مصاحبه هاي كانون ارزيابی ، از جنس مصاحبه ساختار يافته است. زيرا از تمامی كانديداها سؤالاتی يکسان پرسيده می شود. ارزيابان مختارند كه به تناسب پاسخ هاي افراد ، اطلاعات اضافی ديگري را نيز در راستاي سؤالات مصاحبه، به دست آورند .
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق